روز زیبایی بود

[ad_1]

شلاله حمدنژاد؟ مثل بیشتر موضوعات و مفاهیمی که در جهان سوم به صورت دکوری و فرمالیته برگزار می شود، روز جهانی زن هم تبدیل به بهانه های تعارف و تبریک و کادو و … شده و رسالت چنین روزی جدی گرفته نمی شود، در تصاویری که 8 مارس در تقویم است. مهم است که از این واقعیت آگاه باشید که دانستن نحوه انجام درست آن بسیار مهم است.

زن جهان سومی ابتدا توسط اعضای مذکر خانواده اش تحقیر و محدود می شود و اگر شانس بیاورد و در خانواده های دموکراتیک بزرگ شود، در ورود به جامعه مردسالارش تحقیر خواهد شد.

در این زمانه، دیگر برای اکثریت جهانیان، چه فرضیه ای جسمی و ذهنی زن که در طول تاریخ مانند پتکی بر سر زنان حاضر قدر ابلهانه و ظالمانه بوده است و اگر به زنان نیز میدان داده شود مردان و حتی سریعتر از آنها. در عرصه ی ترقی می توانند تاخت، دوباره که در قرون همیشه به زنان نیز مانند مردان حقوق تحصیل و کار داده می شود، همپای مردان و چه بسا سریعتر از آنها به رشد و توسعه فردی و اجتماعی نایل می شوند.

حتی در دوران تاریک مردسالاری که زنان اجازه تحصیلات عالیه را نداشتند، مبارزی، چون ماری کوری انتخابند با قوانین زن استیز مبارزه کنند و نشان دهند که زنان از نظر علمی و عملی هیچ کم و کاستی از مردان ندارند.

در گذشته های نه چندان دور با تفکراتی رو بوده ایم که خواسته زن را به دلیل ویژگی های جسمانی و تولید مثل در گوشه ای خانه زندانی کنند …، اما همین چند نماینده زن در گوشه و کنار دنیا در مجلس به فرزندانشان شیر دادند. و من به شما کمک خواهم کرد و به شما کمک خواهم کرد و به شما کمک خواهم کرد.

اکنون با مشاهده زنان زنانه در همه عرصه ها در می یابیم تنها نیرویی که در طول تاریخ باعث سرکوب و تحقیر بوده است، نیروی جسمانی غالب مردان نسبت به گذشته بوده و میبینیم که جوامع پیشرفته چگونه با قوانینی پیشرو و عادلانه نقش بدنی مردانه در زندگی را انجام می دهند. خدمات کارآموزی و توانبخشی.

این آغاز جهان و قدرت خداوند و قدرت خداوند است. شروع و تشویق به دانستن نحوه انجام آن و نحوه انجام آن با کمک انجمن. در محضر و در پیشگاه رب الارباب اعیان و ارباب الله.

امید آن روزی که در سراسر جهان، نیروی جسمی فزونتر مرد، تبدیل به بهانهای برای زورگویی و سرکوب زنان در همه افراد فردی و اجتماعی و جای قانون زور بازوی مردان را ترازوهای نیرومند و حساس بگیرید.

[ad_2]

Nylah Rasmussen

قادر به تایپ با دستکش بوکس نیست. گیک الکل. دانشجوی بی عذرخواهی ایجاد کننده. کاوشگر بسیار جذاب تلویزیون نینجا. علاقه مند به وب معمولی معتاد آبجو