گزارش: پوشش جنگلی هند همچنان روند افزایشی خود را نشان می دهد

[ad_1]

دهلی نو: گزارش وزارت محیط زیست، جنگل و تغییرات اقلیمی نشان می‌دهد که پوشش جنگلی فعلی این کشور بر اساس ارزیابی 7،13،789 کیلومتر مربع است که 21.71 درصد از کل مساحت جغرافیایی کشور را تشکیل می‌دهد. افزایش 1540 کیلومتر مربعی پوشش جنگلی کشور نسبت به ارزیابی سال 1398 وجود دارد.

پنج ایالت برتر از نظر افزایش پوشش جنگلی عبارتند از: آندرا پرادش (647 کیلومتر مربع)، تلانگانا (632 کیلومتر مربع)، اودیشا (537 کیلومتر مربع) و جارکند (110 کیلومتر مربع).

بر اساس گزارش با عنوان “گزارش وضعیت جنگل هند در سال 2021″، مادیا پرادش از نظر منطقه بزرگترین پوشش جنگلی کشور را دارد و پس از آن آروناچال پرادش، چاتیسگار، اودیشا و ماهاراشترا قرار دارند. از نظر پوشش جنگلی به عنوان درصدی از کل منطقه جغرافیایی، پنج ایالت برتر عبارتند از: میزورام (84.53%)، آروناچال پرادش (79.33%)، مگالایا (76.00%)، مانیپور (74.34%) و ناگالند (73.90%).

کل پوشش جنگلی و درختی کشور 80.9 میلیون هکتار است که 24.62 درصد از مساحت جغرافیایی کشور را تشکیل می دهد. در مقایسه با ارزیابی سال 2019، در مجموع پوشش جنگلی و درختی کشور 2261 کیلومتر مربع افزایش یافته است. از این میان افزایش پوشش جنگلی 1540 کیلومتر مربع و در پوشش درختی 721 کیلومتر مربع مشاهده شده است.

ارزیابی حاضر همچنین نشان می دهد که 17 ایالت / UT بیش از 33 درصد از منطقه جغرافیایی زیر پوشش جنگلی را دارند.

پوشش حرا به طور جداگانه در ISFR 2021 گزارش شده است. کل پوشش حرا در کشور 4992 کیلومتر مربع است. افزایش 17 کیلومتر مربعی پوشش حرا نسبت به ارزیابی قبلی در سال 2019 مشاهده شده است. سه ایالت برتر که افزایش پوشش حرا را نشان می‌دهند، اودیشا (8 کیلومتر مربع) و پس از آن ماهاراشترا (4 کیلومتر مربع) و کارناتاکا (3 کیلومتر مربع) هستند. ) ).

بر اساس ارزیابی فعلی، کل ذخایر کربن در جنگل‌های کشور 7204 میلیون تن برآورد می‌شود و در مقایسه با آخرین برآورد سال 2019، 79.4 میلیون تن افزایش ذخایر کربن در کشور وجود دارد.

تلویزیون زنده[ad_2]

Tiana Fitzpatrick

دوست حیوانات در همه جا. متخصص موسیقی برنده جایزه. کافه قهوه. ارتباط دهنده. کاوشگر. متعصب الکل