در فصل اول عدد نویسی و الگوها تدریس می شود و باید دانش آموز به صورت پایه ای این مبحث را یاد بگیرد تا در سایر فصل ها دچار اشکال نشود. در کلاس های مدرسه این مباحث درس داده می شود و در کلاس های تدریس خصوصی هم باید تلاش شود این مباحث به خوبی ارائه گردد. در سایت ایران مدرس کاملترین لیست مدرسین و اساتید تدریس خصوصی ارائه شده است. در سایت ایران مدرس تا سال 98 بیش از

تماس با ما